تعمیرات توسط مهندس اعلایی فر(فارغ التحصیل دانشگاه)

مهندسین برای رفاه و انجام کارهای فنی ساخته شده اند.دستگاههای خود را به افراد غیر تحصیل کرده نسپارید.بایتان اطمینان می دهیم پشیمان نخواهید شد اگر کارتان را به افراد تحصیل کرده دانشگاه فنی بسپارید.